Algemene voorwaarden

Artikel 1 De plaatsingsovereenkomst komt tot stand bij akkoord van de voorgestelde wendagen. Bij het wijzigen van de wendagen binnen 7 werkdagen blijft de ingangsdatum van de overeenkomst staan.
Artikel 2 De plaatsingsovereenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum, zonder dat daartoe enige opzeggingshandeling vereist is.
Artikel 3 Beide partijen zijn zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd deze plaatsingsovereenkomst (deels) tussentijds, per brief op te zeggen met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 4 Voor de ingangsdatum van de opvang kan de plaatsingsovereenkomst tot 1 maand voor de ingangsdatum per brief/mail geannuleerd worden.
Artikel 5 De ouder verplicht zich tot betaling van de in dit artikel genoemde vergoedingen op de wijze zoals in deze bepalingen zijn beschreven. De ouder krijgt maandelijks een factuur die voor de 30e van de maand betaald moet worden voorafgaand aan de genoten opvang.
Artikel 6 Indien de ouder bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij/zij dat binnen een week na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan de verzender van de factuur, Amira kindercentrum, mede te delen.
Artikel 7 Indien deze factuur niet voor de eerste van de maand van opvang is betaald, wordt een herinnering verzonden. Indien de factuur niet voor de 10e van de maand van opvang is betaald ontvangt de ouder een aanmaning. Bij in gebreke blijven van volledige en tijdige betaling is de ouder van rechtswege in verzuim. De ouder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning alsnog te betalen. In het geval van een betalingsachterstand is het dan ook niet mogelijk om het contract te wijzigen en zal deze aanvraag/verzoeking dan ook direct worden afgewezen.
Artikel 8 De prijzen in de plaatsingsovereenkomst zijn bepaald op de tariefstelling van het kalenderjaar waarin de eerste opvangdag wordt genoten. Uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar ontvangt de ouder/verzorger een opgave met de uren en de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar.
Artikel 9 Amira kindercentrum biedt opvang gedurende 50 weken. In de zomervakantie zijn wij 2 weken gesloten, dit betreft voornamelijk week 4 en week 5. Daarnaast zijn wij nationale feestdagen en 1 studiedag ook gesloten. Bij de bepaling van het aantal opvanguren per maand is uitgegaan van het gemiddeld aantal opvanguren per maand, daarbij zijn de sluitingsdagen meegenomen. Hierdoor kan het daadwerkelijke aantal af te nemen uren afwijken van het aantal in de plaatsingsovereenkomst genoemde opvanguren.
Artikel 10 Amira kindercentrum heeft steeds het recht bepalingen van deze plaatsingsovereenkomst en/of daarbij behorende bijlagen te wijzigen en/of aan te vullen. Amira kindercentrum stelt de ouder van een wijziging en/of aanvulling minimaal een maand voor de voorgenomen ingangsdatum schriftelijk op de hoogte.
Artikel 11 Ouders/verzorgers blijven verantwoordelijk voor het actueel houden van hun persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer etc.). Iedere wijziging in de persoonlijke gegevens dient direct aan Amira kindercentrum te worden doorgegeven.
Artikel12 Wijzigingen in de gegevens van deze plaatsingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens de gewijzigde gegevens blijven de overige gegevens/bepalingen van deze plaatsingsovereenkomst gedurende de gehele looptijd van deze plaatsingsovereenkomst van kracht. Een toekomstige wijziging in de gegevens behoeft slechts door de ouder/verzorger schriftelijk akkoord bevonden te zijn.
Artikel 13 Het is binnen Amira kindercentrum mogelijk om van dag te ruilen. Er kan niet geruild worden met de dagen wanneer uw kind ziek of op vakantie was. Ouders kunnen extra dagdelen aanvragen of dagen ruilen middels KOVnet. Het aanvragen van extra dagdelen is af te nemen tegen het uurtarief dat op dat op moment actueel is. De extra afgenomen dagen vallen wel onder de kinderopvangtoeslag, mits de
uren overeenkomen met de gewerkte uren van de ouder. U kunt dagen ruilen mits dit minimaal 5 werkdagen van tevoren is aangevraagd. De aanvraag is pas officieel na goedkeuring van Amira kindercentrum. Als er nog geen goedkeuring is kan uw kind niet gebracht worden.
Artikel 14 Deze plaatsingsovereenkomst bevat alle afspraken tussen partijen met betrekking tot de onderhavige plaatsing en treedt in de plaats van eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken, welke partijen hebben gemaakt.
Artikel 15 Indien uw kind(eren) na sluitingstijd opgehaald wordt, volgt een boete. Deze boete is per kind. Bij het ophalen van 15 minuten na sluitingstijd wordt direct een boete in rekening gebracht. Indien een boete wordt opgelegd, ontvangt de ouder/verzorger hiervan een factuur. Dit geldt ook voor de halve dagopvang. De hoogte van de boete bedraagt €25 per kind per 15 minuten.
Artikel 16 Indien u naar aanleiding van Artikel 15 maximaal 3 keer in gebreke bent gebleven om uw kind voor sluitingstijd op te halen, zijn wij genoodzaakt het contract per direct te beëindigen, met de toegevoegde opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 17 Na 2 maanden achterstand zijn wij genoodzaakt om het contract te schorsen tot er betaling heeft plaatsgevonden. Bij het uitblijven zal het contract beëindigd worden. Ook ruilen is niet mogelijk als er een betalingsachterstand bij het kindercentrum is.
Artikel 18 Bij de inschrijving geef u akkoord voor het automatisch incasseren van de facturen. De incassodatum is tussen de 25ste en de 28ste van de maand. Mocht u toch willen kiezen voor een zelfstandige overmaking dan komt er per factuur een toeslag van € 4,50 bij op elke factuur.