Klachtenbeleid

Het is verplicht voor kindercentra om het klachtrecht formeel te regelen. Om kindercentra daarbij van dienst te zijn en een onafhankelijke klachtenbehandeling te realiseren en te garanderen, zijn er professionele klachtencommissies opgericht. Amira Kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie.

Interne klachtenregeling

Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen een pedagogisch medewerker en ouder of een ouder is niet helemaal tevreden over de opvang van het kind om wat voor reden dan ook.
Een klacht ontstaat meestal wanneer communicatie moeizaam verloopt of zelfs helemaal stopt of iemand te laat, niet of onjuist geïnformeerd is. Het behoort tot de taak van de organisatie om in een dergelijke situatie de communicatie weer op gang te brengen. Uitgangspunten hierbij is dat de klacht serieus genomen wordt, dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt en het liefst door degene die in eerste instantie bij de klacht betrokken is.

Indien u niet tevreden bent over de werkwijze van Amira Kindercentrum of over de gedragingen van één van de medewerkers dan kunt u contact opnemen met de direct betrokken pedagogisch medewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met u op te lossen. Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u zich richten tot leidinggevende van Amira Kindercentrum.

Gaat de klacht over de organisatie of over de dienst van Amira Kindercentrum dan kunt u zich gelijk al richten tot de leidinggevende of houder van het kindercentrum.

Komt u er niet uit met de pedagogisch medewerker of de leidinggevende, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Amira Kindercentrum volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie, eventueel via het Klachtenformulier die te vinden is in de oudermap op locatie. Amira Kindercentrum moet dan binnen zes weken reageren op uw klacht.

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u zich met uw klacht niet rechtstreeks tot de medewerker of het hoofd wilt wenden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, middels de zogenaamde externe klachtenprocedure.

Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht;
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn  bij bijvoorbeeld klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende consequenties kan hebben.

De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Externe klachtenprocedure

Als de afhandeling van de klacht door de leidinggevende u niet tevreden stelt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waar het kinderdagverblijf bij aangesloten is.

Indien de situatie naar uw mening daartoe aanleiding geeft, kunt u ook direct uw klacht indienen bij deze Geschillencommissie. Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Als u een klacht wilt indienen via de externe klachtenprocedure dan kunt u zich wenden tot:

De Geschillencommissie

t.a.v. Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel: 070 – 3105310
Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Voor meer informatie kunt u op de locatie informeren naar het aparte Interne klachtenreglement van Amira Kindercentrum of de website raadplegen. Klacht na het bovenstaande kan gemaild worden naar: klacht@amirakindercentrum.nl.

Ziektebeleid
Oudercommisse
GGD Inspectierapporten