Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Het reglement oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij Amira kindercentrum uitgevoerd wordt, zoals het uit te voeren beleid. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk reglement. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van Amira kindercentrum zo goed als mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

Er is één oudercommissie binnen Amira kindercentrum. Zij behartigen zowel de belangen van de ouders van het kinderdagverblijf alsmede de belangen van de ouders van de buitenschoolse opvang.

De oudercommissie overlegt met de leidinggevende van de locatie. De oudercommissie is bevoegd om gevraagde en ongevraagde adviezen uit te brengen over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft. De oudercommissie bevordert tevens goede en heldere informatie aan ouders, de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de oudercommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leidinggevende.